Storitve

VODENJE GLAVNE KNJIGE

 • pregled ustreznosti listin za knjiženje,
 • knjiženje prejetih in izdanih računov in obračunov,
 • evidentiranje poslovnih dogodkov v glavno knjigo.

VODENJE POMOŽNIH EVIDENC

 • vodenje registra osnovnih sredstev,
 • vodenje davčnih evidenc za namene DDV,
 • vodenje obračunov osebnih dohodkov,
 • vodenje obračunov drugih izplačil fizičnim osebam,
 • evidentiranje materialnega in blagovnega knjigovodstva,
 • vodenje evidence gotovinska blagajniška.

VODENJE OBRAČUNOV IZPLAČIL FIZIČNIM OSEBAM

 • prijava in odjava zaposlenih s pripravo potrebnih obrazcev,
 • obračun plače za zaposlene,
 • obračun drugih izplačil – avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb,
 • priprava plačilnih nalogov,
 • priprava in oddaja REK obrazcev,
 • evidentiranje koriščenja letnega dopusta,
 • izdelava zahtevkov za refundacijo plač in prispevkov,
 • poročanje ZPIZ

RAČUNSKI IZKAZI

 • izdelava poslovnih izkazov,
 • izdelava izkaza denarnih tokov,
 • izdelava izkaza gibanja kapitala,
 • izdelava revidiranega letnega izkaza in letnega poročila.
 • izdelava drugih računovodskih izkazov po potrebi komitenta (izkaz po predlogi matičnega podjetja, izkaza gibanja osnovnih sredstev, izkazi za potrebe poročanja v skupini, izkazi v tujih jezikih ipd.),
 • računovodska analiza z izborom nekaj ključnih kazalnikov poslovanja.

DAVČNE KNJIGE IN OBRAČUNI

 • obračun DDV,
 • obračun DDD (davka od dohodkov iz dejavnosti),
 • obračun DDPO (obračuna davka od dohodka pravnih oseb) s pomožnimi evidencami,
 • priprava obračuna davčnega odtegljaja za izplačila dohodkov z virom v Sloveniji po zakonu o davku.

ADMINISTRATIVNE STORITVE

 • urejanje prejete pošte,
 • usklajevanje odprtih postavk,
 • priprava IOP obrazec in opominov,
 • izterjava terjatev,
 • uvajanje dokumentnega sistema.

KONTROLING POSLOVANJA

 • pregled evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne in davčne knjige,
 • kontrola izvajanja predhodnih kontrol v računovodskem oddelku,
 • svetovanje pri organizaciji računovodske funkcije in pri računovodskem poročanju,
 • priprava poročil po potrebah naročnika in glede na njegovo dejavnost

STATISTIČNA POROČANJA

 • poročanje SURS,
 • poročanje Banki Slovenije,
 • poročanje PIZ,
 • poročanje FURS,
 • poročanje AJPES-u,
 • druga poročila inštitucijam.